CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW, RADIESTETÓW I INNYCH RZEMIOSŁ PARAMEDYCZNYCH W POZNANIU

Wydarzenia:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Cechu w dniu 15.03.2018 roku


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Cechu bioenergoterapeutów, radiestetów i innych rzemiosł paramedycznych w Poznaniu odbytego w dniu 15.03.2018 roku w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

 1. Walne Zgromadzenie otworzyła Starsza Cechu Daria Orlicz, która powitała członków Cechu oraz zaproszonych gości. Następnie zaproponowała skład Prezydium Zgromadzenia w osobach: Zbigniew Lubowiecki, Jerzy Wierzbicki i Małgorzata Ratajczak.
 2. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie na przewodniczącego Zbigniewa Lubowieckiego, na z-cę przewodniczącego Jerzego Wierzbickiego i na sekretarza Małgorzatę Ratajczak.
 3. Przewodniczący Zgromadzenia zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie i przystąpiono do jego realizacji.
 4. Protokół z ostatniego Walnego zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie.
 5. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie: - Bernarda Ciebierska - przewodnicząca - Marian Chmielewski - członek
 6. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: - Dorota Zysnarska - przewodnicząca - Gabriela Pawelczyk - członek
 7. Starsza Cechu Daria Orlicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu Cechu za rok ubiegły oraz kierunki działań na rok bieżący.
 8. Starsza Cechu Daria Orlicz przedstawiła sprawozdanie z realizacji Uchwał i Wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 9. Skarbnik Cechu Teresa Szymura przedstawiła sprawozdanie finansowe Cechu za 2017 rok oraz preliminarz wydatków na rok bieżący.
 10. Przewodniczący Sądu Cechowego Danuta Hażak przedstawiła sprawozdanie Sądu Cechowego za rok ubiegły.
 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nowak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Starszej Cechu i dla Zarządu Cechu.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Starszej Cechu i dla Zarządu Cechu został przyjęty jednogłośnie.
 13. Głos w dyskusji zabrał Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Stanisław Marczak, który złożył gratulacje członkom Cechu za ich działalność w propagowaniu wiedzy w zakresie naturalnych metod uzdrawiania oraz zapewnił wszechstronną pomoc w działalności Cechu.
 14. W związku z rezygnacją ze stanowiska kierownika biura Cechu Rafała Hałubowskiego została powołana na to stanowisko w dn. 25.02.2018 roku Zysnarska Dorota.
 15. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił cztery uchwały, które poddano głosowaniu. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
 16. Po zrealizowaniu porządku obrad przewodniczący Zbigniew Lubowiecki podziękował wszystkim członkom Cechu za aktywny udział w Zgromadzeniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.